Sodni izvedenci in cenilci za področje obrtne dejavnosti

Sodni izvedenci in sodni cenilci so v naziv imenovani na podlagi opravljenega izpita na Ministrstvu za pravosodje. Svoj naziv ohranjajo s stalnim strokovnim izobraževanjem, ki ga morajo ministrstvu tudi dokazovati.

Sodni izvedenci sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon, vloga sodnih cenilcev pa je, da na zahtevo sodišča podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Klub mojstrov Slovenije deluje v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije kot združenje sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti.

Naloge KMS na področju sodnih izvedencev in cenilcev so:

 • Povezovanje sodnih izvedencev in cenilcev za obrtno dejavnost v stanovsko organizacijo (Klub mojstrov Slovenije) ·
 • Stalno strokovno izpopolnjevanje že imenovanih sodnih izvedencev na področju obrtne dejavnosti
 • •Izdaja mnenja o strokovnosti in sposobnosti za posamezna strokovna podpodročja, za katera želi biti kandidat imenovan (za področje obrtne dejavnosti izda mnenje Klub mojstrov Slovenije)
 • Reševanje strokovne problematike s katero se srečujejo sodni izvedenci in cenilci na področju obrtne dejavnosti
 • Sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje pri pripravi posebnih preizkusov strokovnosti in postopkov imenovanja sodnih izvedencev in cenilcev
 • Sodelovanje s strokovnimi sekcijami OZS in z državnimi institucijami pri pripravi strokovnih stališč in kriterijev na področju sodnega izvedenstva in cenilstva za obrtne dejavnosti
 • Priprava strokovne podlage, pomembne za razvoj izvedenstva in cenilstva za obrt, pravila delovanja, navodila in strokovna mnenja, sodelovanje pri pripravi ali spreminjanju zakonodaje na tem področju
 • Skrb za poenotenje metod in pristopov ter izvedb in izdelave izvedeniških mnenj oziroma cenitev
 • Pomoč sodiščem, kadar sodnik potrebuje takšno pomoč, glede določitve ustreznega sodnega izvedenca oziroma cenilca v posameznem sodnem primeru
 • Uveljavljanje etičnih načel in etičnega kodeksa

Kako postanem sodni izvedenec in/ ali cenilec?

V skladu z 87. členom Zakona o sodiščih (Zakon o sodiščih Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) in Pravilnikom o sodnih izvedencih in cenilcih (Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12, 35/13 in 50/15) je za sodnega izvedenca lahko imenovana oseba, ki:  

 1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,
 2. je poslovno sposoben,
 3. je osebnostno primeren,
 4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
 5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
 6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,
 7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

V skladu s 3. odstavkom 87. člena Zakona o sodiščih, pa je za sodnega izvedenca lahko imenovana tudi oseba, ki ima visoko, višjo ali srednjo strokovno izobrazbo s področij, kjer primanjkuje sodnih izvedencev in ni kandidatov z ustrezno univerzitetno izobrazbo, prav tako je lahko izjemoma imenovana za sodnega izvedenca oseba, ki ne izpolnjuje pogoja iz šeste točke prvega odstavka tega člena, če gre za priznanega strokovnjaka s specialističnim, magistrskim ali doktorskim naslovom, vendar le za področja, kjer primanjkuje sodnih izvedencev.

Vloga za imenovanje

Oseba, ki želi biti imenovana za sodnega izvedenca oziroma cenilca vloži pri Ministrstvu za pravosodje, Direktorat za pravosodno upravo, vlogo za imenovanje za sodnega izvedenca in sodnega cenilca, na predpisanem obrazcu.

Pri Klubu mojstrov Slovenije kandidat vloži vlogo za pridobitev mnenja o strokovnem znanju in praktičnih sposobnosti za posamezno podpodročje strokovnega področja obrtne dejavnosti, za katerega želi biti imenovan za sodnega izvedenca oz.cenilca.

Klub mojstrov Slovenije – združenje sodnih izvedencev in cenilcev za področje obrti

Mag. Barbara Jančar Rozman, sekretarka
Telefon:
031/669 262
E-naslov:  barbara.jancar@ozs.si

Ministrstvo za pravosodje
Dodatne informacije (oddaja vloge, izpolnjevanje pogojev in zaprisega):

Barbara Antič
Telefon: 01/ 369 54 57
E-naslov: barbara.antic@gov.si  

Dodatne informacije (organizacija izobraževanj in izpitov):


Vesna Brecl

Telefon:  01/ 369 57 81
E-naslov: vesna.brecl1@gov.si